ZIŅAS PAR PĀRZINI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedriskais fonds Rehabilitācijas centrs «Svētā Sofija»  (turpmāk – Rehabilitācijas centrs), vienotais reģistrācijas numurs: 40008218337, juridiskā adrese: Rīga, Tērbatas iela 83B, LV-1001.

Rehabilitācijas centra kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e-pasta adrese: rehabilitacija@gmail.com .

Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

PIEMĒROŠANAS JOMA

Rehabilitācijas centrs rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Rehabilitācijas centra interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Rehabilitācijas centrs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • saziņai ar klientu;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • mājas lapas darbības uzlabošanai.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARZDĪBA

Rehabilitācijas centrs apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Rehabilitācijas centrs saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • datu pseidonimizēšanu;
 • ugunsmūri;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Rehabilitācijas centrs neizpauž trešajām personām klienta personas datus.

 

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM NO TREŠĀM VALSTĪM

Rehabilitācijas centra personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esošās personas (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN APSTRĀDES ILGUMS

Rehabilitācijas centrs glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Rehabilitācijas centrs vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

 

PIEKĻUVE DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Rehabilitācijas centrs piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Rehabilitācijas centrs veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Rehabilitācijas centra likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Rehabilitācijas centra pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • atsūtot pa pastu rakstveida formā ar notāra apstiprinātu parakstu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Rehabilitācijas centrs pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Rehabilitācijas centrs atbildi Klientam nosūta uz e-pastu.

Rehabilitācijas centrs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un llienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Rehabilitācijas centra un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Rehabilitācijas centrs veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Rehabilitācijas centrs un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi: rehabilitacija@gmail.com ;
 • klātienē Rehabilitācijas centrā;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Rehabilitācijas centrs pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

SĪKDATŅU APSTRĀDE

Rehabilitācijas centrs mājas lapas izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu sadarbību ar apmeklētāju.

Apmeklētājs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā.

Lietotāju datu aizsardzība, izmantojot GA, tiek pakļauta Google konfidencialitātes politikai, kuru var uzzināt šeit: http://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Rehabilitācijas centrs interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kurām Rehabilitācijas centrs neuzņemas atbildību.

Rehabilitācijas centrs var grozīt un papildināt Privātuma politiku, padarot pieejamu tās aktuālo versiju Rehabilitācijas centra mājaslapā.